[index.php]

Zmiany w rozliczaniu składki zdrowotnej

Polski Ład wprowadził istotne zmiany w rozliczaniu i opłacaniu składki zdrowotnej. Dotychczas składka zdrowotna opłacana przez przedsiębiorców miała stałą wartość uzależnioną od wysokości przeciętnego wynagrodzenia. W 2021 r. wynosiła ona 381,81 zł i podlegała częściowo odliczeniu od wysokości należnego podatku. Jak to wygląda obecnie?

Styczeń jest tzw. okresem przejściowym – przedsiębiorcy rozliczający się na zasadach ogólnych (skala podatkowa i podatek liniowy) składkę opłacają w wysokości 9% podstawy stanowiącej 75% przeciętnego wynagrodzenia, co daje kwotę 419,92 zł. Zniesiona została możliwość pomniejszania zaliczki na podatek dochodowy o część zapłaconej składki zdrowotnej.

Przedsiębiorcy rozliczający się w oparciu o ryczałt od przychodów ewidencjonowanych będą opłacać składkę w wysokości zależnej od osiąganych przychodów. Na potrzeby opłacania składki można przyjąć przychód z roku ubiegłego. Zdefiniowane zostały 3 progi przychodowe:

 • do 60.000 zł – 335,94 zł
 • do 300.000 zł – 559,89 zł
 • powyżej 300.000 zł – 1.007,81 zł.

Działalność opodatkowana podatkiem liniowym korzysta z preferencyjnej składki wynoszącej 4,9%, natomiast przedsiębiorcy rozliczający się według skali podatkowej (17% i 32%) opłacają składkę w wysokości 9%.  Podstawą obliczania składki zdrowotnej jest dochód pomniejszony o składki na ubezpieczenie społeczne, bez uwzględniania różnic remanentowych.

Dochód = Przychód – Koszty uzyskania przychodu – Składki na ubezpieczenie społeczne

Składka będzie opłacana zaliczkowo w okresach miesięcznych w kwocie nie mniejszej niż 270,90 zł (9% minimalnego wynagrodzenia za pracę). Analogicznie jak w przypadku podatku dochodowego będzie finalnie rozliczana w oparciu o roczną podstawę wymiaru, przy czym rok składkowy trwa od lutego do stycznia roku następnego. W sytuacji wystąpienia nadpłaty konieczne będzie złożenie wniosku o jej zwrot.

W okresach miesięcznych podstawą naliczenia składki zdrowotnej będzie dochód miesiąca poprzedniego. Wszyscy przedsiębiorcy będą zobligowania do sporządzania i przesyłania dokumentów rozliczeniowych oraz opłacania składek w następujących terminach:

 • do 5. dnia miesiąca następnego – jednostki budżetowe i samorządowe zakładów budżetowych,
 • do 15. dnia miesiąca następnego – spółki kapitałowe (spółki akcyjne i spółki z o.o.), spółdzielnie, stowarzyszenia, fundacje,
 • do 20. dnia miesiąca następnego – pozostali płatnicy.

Na stronie ZUS został udostępniony kalkulator składki zdrowotnej –> https://www.zus.pl/firmy/przedsiebiorco-przeczytaj-wazne/kalkulator-skladki-zdrowotnej

Polski Ład – najważniejsze zmiany od 2022 r.

  1. Podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 30.000 zł
  2. Podwyższenie progu podatkowego do 120.000 zł

 

Podstawa obliczenia podatku Wysokość podatku
powyżej do
120.000 17 % minus kwota zmniejszająca podatek 5.100 zł
120.000 15.300 zł + 32% od nadwyżki ponad 120.000 zł

 

   1. Zmiana wysokości składki zdrowotnej i brak możliwości odliczenia jej od podatku
Podmiot Wysokość składki
Pracownik 9%
Przedsiębiorca – skala podatkowa 9 % od wysokości dochodu
Przedsiębiorca – podatek liniowy 4,9 % od wysokości dochodu
Przedsiębiorca – ryczałt:
– przychód do 60 tys. zł
– przychód od 60 tys. zł do 300 tys. zł
– przychód powyżej 300 tys. zł
9% od 60% przeciętnego wynagrodzenia – ok. 316 zł
9% od 100% przeciętnego wynagrodzenia – ok. 527 zł
9% od 180% przeciętnego wynagrodzenia – ok. 948 zł
Przedsiębiorca – karta podatkowa 9 % od minimalnego wynagrodzenia
Członkowie zarządu i prokurenci pełniący funkcje na mocy powołania 9 % od wynagrodzenia z tytułu powołania

 

   1. Ulga dla klasy średniej – mechanizm rekompensaty negatywnych skutków podatkowych wynikających z braku możliwości odliczenia składki zdrowotnej przewidziany dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz przedsiębiorców rozliczających się na zasadach ogólnych.
Przychód brutto Wysokość ulgi
do 68.411,99 zł 0 zł
68.412 zł – 102.588 zł (Przychód brutto * 6,68% – 4.566 zł)/0,17
102.588,01 zł – 133.692 zł (Przychód brutto * (-7,35%)+ 9.829 zł)/0,17
od 133.692,01 zł 0 zł

 

   1. Zmiana w wysokości ryczałtu z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych – wysokość ryczałtu będzie uzależniona od mocy silnika, a nie pojemności.
250 zł dla samochodów o mocy silnika do 60 kW oraz aut elektrycznych
400 zł dla samochodów o mocy silnika powyżej 60 kW

 

  1. Przychody ze sprzedaży składników majątku wykorzystywanych w działalności na podstawie leasingu operacyjnego, a następnie wykupionych do majątku prywatnego, będą generowały przychód z działalności w okresie 6 lat od daty ich wycofania z działalności. Zmiana dotyczy składników majątku nabytych po 31.12.2021 r.
  2. Ulga na powrót – zwolnieniu od podatku dochodowego podlegać będą przychody z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia oraz z działalności gospodarczej podatnika, który przeniósł miejsce zamieszkania na terytorium Polski. Zwolnienie będzie przysługiwać przez kolejne 4 lata podatkowe – od początku roku , w którym nastąpiła zmiana miejsca zamieszkania lub od roku następnego. Roczny limit przychodów objętych zwolnieniem wynosi 85.528 zł.

Krajowy System e-Faktur

Od 1 stycznia 2022 r. zostanie wprowadzony Krajowy System e-Faktur (KSeF). W pierwszym roku funkcjonowania ma to być system dobrowolny, z czasem jednak stanie się obligatoryjny.

W skrócie jest to system teleinformatyczny, który umożliwia wystawianie, udostępnienie, otrzymywanie i przechowywanie faktur ustrukturyzowanych, czyli w formacie xml zgodnym z zaprojektowaną przez MF strukturą logiczną. Tego typu dokumenty będą początkowo funkcjonować w obrocie gospodarczym równolegle z fakturami papierowymi czy elektronicznymi w formacie pdf. Fakturę taką można wystawić przy wykorzystaniu bezpłatnych narzędzi udostępnionych przez MF lub używając  oprogramowanie komercyjne.

Dla kogo dedykowane jest takie rozwiązanie:

 • czynni podatnicy VAT,
 • podmioty zwolnione z VAT,
 • podatnicy zarejestrowani w Polsce do procedury unijnej OSS.

Robocza wersja struktury logicznej pliku FA_VAT dostępna jest TUTAJ.

 

Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych 2022 r.

Uchwalone 29 października przepisy tzw. Polskiego Ładu wprowadzają pewne istotne zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych:

 1. podniesienie kwoty wolnej od podatku do poziomu 30.000 zł – zmiana obejmie wszystkich podatników rozliczających się na zasadach ogólnych według skali podatkowej;
 2. zwiększenie progu podatkowego z 85.528 zł do 120.000 zł;
 3. ulga dla klasy średniej, czyli mechanizm rekompensaty negatywnych skutków zmian w odliczaniu składki zdrowotnej. Podatnikowi przysługuje jedna ulga ze wszystkich źródeł przychodu opodatkowanych według skali podatkowej. Algorytm wyliczania ulgi przedstawia się następująco:
Przychód brutto Wysokość ulgi
68.411,99 zł 0 zł
68.412 zł – 102.588 zł (Przychód brutto * 6,68% – 4.566 zł)/0,17
102.588,01 zł – 133.692 zł (Przychód brutto * (-7,35%)+ 9.829 zł)/0,17
133.692,01 zł 0 zł

 

Składka zdrowotna w 2022 r.

Od stycznia 2022 r. zmianie ulegną zasady ustalania składki zdrowotnej dla przedsiębiorców. Spowoduje to powstanie nowego obowiązku sprawozdawczego wobec ZUS – miesięczna informacja o wysokości osiągniętego dochodu. Dochód ten będzie stanowił podstawę naliczania składki zdrowotnej. Zmieni się również termin opłacania składki – zamiast 10-go lub 15-go będzie to 20-ty dzień miesiąca następnego. Najbardziej radykalną zmianą jest jednak likwidacja możliwości odliczania zapłaconej składki od należnego podatku dochodowego. Do tej pory odliczeniu podlegało 7,75% podstawy wymiaru składki.

Jak będzie się kształtować wysokość składki zdrowotnej według nowych zasad?

 1. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych (skala podatkowa 17% i 32%) – 9% dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania,
 2. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym – 4,9% dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania, nie mniej niż 270 zł,
 3. osoby fizyczne prowadzące działalność opodatkowaną ryczałtem będą opłacać składkę w stałej kwocie uzależnionej od wysokości przychodu:
  • przy przychodach rocznych do 60.000 zł – podstawą wymiaru będzie 60% przeciętnego wynagrodzenia – 307 zł
  • przy przychodach rocznych do 300.000 zł – podstawą wymiaru będzie 100% przeciętnego wynagrodzenia – 511 zł
  • przy przychodach rocznych powyżej 300.000 zł – podstawą wymiaru będzie 180% przeciętnego wynagrodzenia – 920 zł.

W przypadku ryczałtowców zakłada się możliwość opłacania składki na podstawie danych finansowych z roku poprzedniego. Opłacanie składki według niższego progu będzie się wiązało z koniecznością dopłaty w momencie przekroczenia tego progu przychodowego. Zakładany termin dopłaty to miesiąc od upływu terminu do złożenia zeznania, czyli koniec marca roku kolejnego.

Prezentowane zmiany spowodują znaczny wzrost obciążeń publicznoprawnych, zwłaszcza dla osób osiągających znaczne dochody, z jednej strony poprzez zmianę podstawy naliczania składki, a z drugiej poprzez uniemożliwienie chociażby częściowego odliczenia zapłaconych składek od podatku.

Na ostateczny kształt przepisów musimy jednak jeszcze trochę poczekać – aktualnie ustawa znajduje się w Senacie.

 

Limity podatkowe i rachunkowe na 2022 r.

Pełna księgowość 2.000.000 EUR 9.188.200 PLN
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 2.000.000 EUR 9.188.200 PLN
Jednorazowa amortyzacja w roku podatkowym 50.000 EUR 230.000 PLN
Mały podatnik (PIT, CIT) 2.000.000 EUR 9.188.000 PLN
Mały podatnik (VAT) 1.200.000 EUR 5.513.000 PLN

Średni kurs NBP z dnia 1.10.2021 r. – 4,5941 zł (Tab nr 191/A/NBP/2021)

Pakiet e-commerce – zmiany w rozliczaniu sprzedaży wysyłkowej w ramach UE

Od 1 lipca 2021 r. obowiązują nowe regulacje dotyczące podatku VAT w handlu internetowym. Zmianie m.in. ulega rozliczanie podatku VAT w sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju.

Dotychczasowe zasady:

Sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju – do tej pory podatnik realizując sprzedaż na rzecz konsumentów z innych krajów UE mógł opodatkowywać taką transakcję zgodnie ze stawką krajową do momentu przekroczenia rocznego limitu obowiązującego dla kraju docelowego.  Po przekroczeniu limitu konieczna była rejestracja dla celów VAT w danym kraju członkowskim i opodatkowywanie sprzedaży według stawki podatku VAT w nim obowiązującym.

Nowe zasady:

W ramach tzw. procedury unijnej OSS (One Stop Shop) możliwe będzie rozliczenie podatku VAT z tytułu:

 • usług świadczonych na rzecz konsumentów w państwach UE, w których usługodawca nie posiada siedziby,
 • wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość,
 • dostaw krajowych wspomaganych przez operatorów interfejsów elektronicznych.

Na czym dokładnie polega to rozwiązanie? Podatnik do momentu przekroczenia obowiązującego limitu sprzedaży na rzecz osób fizycznych z innych krajów UE opodatkowuje te transakcje sprzedaży według stawki krajowej. Limit wynosi 10.000 EUR (42.000 zł). Po przekroczeniu limitu nie będzie już konieczna rejestracja dla celów VAT w innych krajach członkowskich, wystarczy zarejestrować się do VAT OSS. Sprzedaż powyżej limitu będzie opodatkowana stawką obowiązującą w kraju nabywcy towaru lub usługi, jednak rozliczenia podatku należnego sprzedawca dokona z wyznaczonym urzędem skarbowym w Polsce w ramach jednej deklaracji.

Krok 1 – rejestracja:

 1. należy wypełnić zgłoszenie VIU-R (Zgłoszenie informujące w zakresie unijnej procedury szczególnej rozliczania VAT,
 2. zgłoszenie przesyłamy do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście,
 3. termin zgłoszenia: do 10-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano po raz pierwszy świadczenia usługi lub dostawy towaru.

Krok 2 – deklaracje

 1. należy wysłać zbiorczą deklarację VIU-DO (Deklaracja dla rozliczania podatku VAT w zakresie procedury unijnej),
 2. urząd właściwy dla deklaracji VIU-DO: Drugi Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście,
 3. deklaracje składa się za okresy kwartalne,
 4. termin złożenia deklaracji: do końca miesiąca następującego po zakończonym kwartale,
 5. deklaracje składane są niezależnie od tego czy wykonano w danym kwartale czynności objęte procedurą OSS.

Krok 3 – zapłata podatku

 1. kwotę podatku VAT w EURO wynikającą z deklaracji VAT należy wpłacić w terminie złożenia deklaracji,
 2. dedykowany rachunek bankowy: 84 1010 1010 0165 9315 1697 8000,
 3. obowiązkowy numer referencyjny – składa się z kodu państwa członkowskiego, numeru VAT i okresu (np. PL/PLXXXXXXXXXX/Q3.2021).

Pozostałe zasady rozliczania podatku VAT w ramach procedury OSS:

 • korekty deklaracji dokonuje się w kolejnej deklaracji w okresie 3 lat od upływu terminu złożenia deklaracji pierwotnej,
 • kwoty wykazane w deklaracji VIU-DO wyrażone są w EURO i nie podlegają zaokrągleniu,
 • podatnik zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji transakcji objętych procedurą oraz jej przechowywania przez okres 10 lat.

Ewidencja musi zawierać następujące dane:

 1. państwo członkowskie, w którym dokonywane są dostawy towarów lub świadczone usługi,
 2. rodzaj świadczonych usług lub opis i ilość dostarczanych towarów,
 3. data świadczenia usługi lub dostawy towaru,
 4. podstawa opodatkowania w walucie,
 5. wszelkie kwoty podwyższające lub obniżające podstawę opodatkowania,
 6. zastosowana stawka VAT,
 7. kwota podatku należnego w walucie,
 8. data i kwota otrzymanych płatności,
 9. wszelkie zaliczki otrzymane przed dostawą lub świadczeniem usługi,
 10. informacje zawarte na fakturze, jeżeli została wystawiona,
 11. w przypadku usług – określenie miejsca siedziby lub zamieszkania usługobiorcy,
 12. w przypadku towarów – określenie miejsca rozpoczęcia i zakończenia wysyłki do nabywcy,
 13. dowody dotyczące możliwości zwrotu towarów.

Umorzenie subwencji z PFR

Ważna informacja dla beneficjentów wsparcia finansowego w ramach Tarczy PFR 1.0 i 2.0!

Zaniechano poboru podatku dochodowego (PIT i CIT) od umorzonych subwencji. W dniu 16.07.2021 r. Minister Finansów podpisał stosowne rozporządzenie w tej sprawie. Zaniechanie poboru podatku będzie dotyczyć dochodów (przychodów) uzyskanych przez beneficjentów wsparcia począwszy od 1 czerwca 2021 r. do 31 grudnia 2022 r. Ponadto, wydatki pokryte środkami z subwencji podlegać mogą zaliczeniu do podatkowych kosztów uzyskania przychodów na zasadach ogólnych.

Rezygnacja z poboru podatku zapewni podmiotom gospodarczym zwiększone możliwości finansowania działalności, co pozytywnie wpłynie na ich rozwój i poziom zatrudnienia, a w konsekwencji powinno przyczynić się do wzrostu gospodarczego kraju – wskazuje minister Tadeusz Kościński.

 

Ryczał od przychodów ewidencjonowanych 2021 r.

Od stycznia 2021 r. wprowadzone zostały zmiany w tej formie opodatkowania. Powodują one, że ryczałt zyskuje na atrakcyjności i otwiera się na niedostępne do tej pory działalności.

Najważniejsze zmiany:

 • limit przychodów zwiększony z 250.000 EURO do 2.000.000 EURO (w przeliczeniu na PLN – 9.030.600);
 • stawka ryczałtu dla przychodów uzyskiwanych z wolnych zawodów obniżona do 17%;
 • poszerzona definicja wolnych zawodów;
 • nowa stawka ryczałtu w wysokości 15%;
 • znaczne rozszerzenie rodzajów działalności mogących korzystać z ryczałtu.

Pełna treść ustawy dostępna jest TUTAJ.

Więcej informacji w zakładce USŁUGI RACHUNKOWE –> Ryczałt ewidencjonowany.

Mały ZUS Plus – sposób na niższe składki ZUS w 2021 r.

Jakie warunki trzeba spełnić?

 • prowadzenie działalności gospodarczej na podstawie wpisu do CEiDG lub innych przepisów szczególnych,
 • okres podlegania obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym lub zdrowotnemu w roku ubiegłym był dłuższy niż 60 dni,
 • przychód z działalności nie przekroczył 120.000 zł.

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne jest tutaj ściśle powiązana z wysokością osiągniętego w 2020 r. dochodu. Jak obliczyć podstawę?

[(Dochód osiągnięty w poprzednim roku kalendarzowym / Liczba dni kalendarzowych prowadzenia działalności w ubiegłym roku kalendarzowym) x 30] *0,5

Szczegółowy kalkulator dostępny jest TUTAJ. Kalkulator MDG dostępny jest też w ZUS PUE po zalogowaniu.

Co należy zrobić, aby skorzystać z takiego rozwiązania? Należy wyrejestrować się z ubezpieczeń poprzez złożenie ZUS ZWUA oraz zarejestrować ponownie z nowym kodem tytułu ubezpieczenia (05 90 lub 05 92). Termin zgłoszenia zmiany upływa 1 lutego 2021 r.

Jak zawsze są pewne wyłączenia i nie wszyscy mogą skorzystać z tego rozwiązania:

 • działalność w poprzednim roku kalendarzowym prowadzona była krócej niż 60 dni,
 • podatnik rozliczał się w oparciu o kartę podatkową i był jednocześnie zwolniony z VAT,
 • podleganie dodatkowo ubezpieczeniom społecznym lub zdrowotnemu z tytułu innej działalności gospodarczej (np. wspólnik spółki jawnej),
 • jest to pierwszy rok prowadzenia działalności,
 • świadczenie usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy zbieżnych z zakresem obowiązków z tytułu stosunku pracy.

Warto pamiętać, że podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne będzie mieć znaczenie dla wysokości zasiłku chorobowego czy macierzyńskiego wypłacanego przedsiębiorcy.