Księga handlowa

Kto prowadzi księgi rachunkowe:

 • spółki prawa handlowego;
 • osoby fizyczne oraz spółki osób fizycznych, u których wysokość przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej przekroczyła równowartość 1 200 000 € w poprzednim roku podatkowym;
 • osoby zagraniczne, oddziały i przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych.

Obowiązki w zakresie ksiąg rachunkowych:

 • sprawdzenie dowodów źródłowych pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym;
 • chronologiczne dokonywanie zapisów operacji gospodarczych w księdze głównej oraz księgach pomocniczych;
 • sporządzenie zestawienia sald i obrotów nie rzadziej niż na koniec miesiąca obrotowego;
 • inwentaryzacja aktywów nie rzadziej niż na koniec roku bilansowego;
 • wycena bilansowa aktywów i pasywów;
 • ustalenie wyniku finansowego;
 • sporządzenie sprawozdania finansowego;
 • sporządzenie zeznania podatkowego.