Księga przychodów i rozchodów

Księga przychodów i rozchodów jest ewidencją księgową służącą do ujmowania operacji gospodarczych w formie uproszczonej.

Kto prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów:

  • osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, spółki cywilne osób fizycznych oraz spółki partnerskie;
  • osoby fizyczne, u których wysokość przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej nie przekroczyła równowartości 2 000 000 € w poprzednim roku podatkowym.

Obowiązki w zakresie KPiR:

  • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych;
  • prowadzenie ewidencji sprzedaży;
  • przechowywanie dokumentów źródłowych;
  • sporządzanie spisu z natury towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadków na koniec każdego roku podatkowego;
  • wyliczenie należnej zaliczki na podatek dochodowy oraz jej wpłata na konto właściwego urzędu skarbowego;
  • złożenie zeznania PIT-36 lub PIT-36L w terminie do 30 kwietnia.

Metoda kwalifikowania kosztów w KPiR:

  • metoda kasowa – polega na ujmowaniu kosztów w dacie wystawienia dowodu księgowego,
  • metoda memoriałowa – wymaga rozróżnienia kosztów bezpośrednich i pośrednich. Koszty bezpośrednie ujmowane są w okresach,w których powstają odpowiadające im przychody, natomiast koszty pośrednie ujmowane są w dacie wystawienia faktury lub innego dokumentu księgowego.