Ryczałt ewidencjonowany

Ryczałt ewidencjonowany to forma opodatkowana, w której decydującą rolę odgrywa przychód.

Kto może być ryczałtowcem:

 • osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą;
 • osoba fizyczna osiągająca przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub umów o podobnym charakterze;
 • osoba fizyczna, u której wysokość przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej nie przekroczyła równowartości 2 000 000 € w poprzednim roku podatkowym;
 • osoba fizyczna nie świadcząca usług wymienionych w załączniku 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne;
 • podatnicy nie wykonujący działalności na rzecz byłych pracodawców;
 • podatnicy nie osiągający przychodów z tytułu prowadzenia aptek, lombardów, działalności kantorowej, handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych, wytwarzania wyrobów objętych podatkiem akcyzowym czy świadczenia usług wymienionych w załączniku 2 do ustawy (m.in. usług reklamowych, pośrednictwa finansowego, usług detektywistycznych i ochroniarskich, wykonywania fotografii reklamowych i podobnych).

Obowiązki w zakresie ryczałtu:

 • pisemne oświadczenie o wyborze formy opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych składane naczelnikowi urzędu skarbowego;
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych;
 • prowadzenie ewidencji przychodów;
 • przechowywanie dokumentów źródłowych;
 • wyliczenie kwoty należnego ryczałtu oraz jego wpłata na konto właściwego urzędu skarbowego;
 • złożenie zeznania PIT-28 w terminie do końca lutego.

Stawki ryczałtu:

 • 17% – od przychodów osiąganych w zakresie wolnych zawodów przez – lekarzy, lekarzy dentystów, lekarzy weterynarii, techników dentystycznych, felczerów, położne, pielęgniarki, psychologów, fizjoterapeutów, tłumaczy, adwokatów, notariuszy, radców prawnych, architektów, inżynierów budownictwa, rzeczoznawców budowlanych, biegłych rewidentów, księgowych, agentów ubezpieczeniowych, agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające, brokerów reasekuracyjnych, brokerów ubezpieczeniowych, doradców podatkowych, doradców restrukturyzacyjnych, maklerów papierów wartościowych, doradców inwestycyjnych, agentów firm inwestycyjnych, rzeczników patentowych, oraz nauczycieli w zakresie świadczenia usług edukacyjnych polegających na udzielaniu lekcji na godziny,
 • 15% – od przychodów ze świadczenia usług – reprodukcji komputerowych nośników informacji (PKWiU 18.20.30.0), pośrednictwa w sprzedaży motocykli oraz części i akcesoriów do nich (PKWiU 45.40.40.0), pośrednictwa w sprzedaży hurtowej (PKWiU grupa 46.1), magazynowania i przechowywania cieczy i gazów (PKWiU 52.10.12.0), magazynowania i przechowywania towarów w strefach wolnocłowych (PKWiU ex 52.10.19.0), parkingowych (PKWiU 52.21.24.0), obsługi centrali wzywania radio-taxi (PKWiU ex 52.21.29.0), pilotowania na wodach morskich i przybrzeżnych (PKWiU ex 52.22.13.0), pilotowania na wodach śródlądowych (PKWiU ex 52.22.14.0), licencyjnych związanych z:
  1. nabywaniem praw do książek, broszur, ulotek, map itp. (PKWiU 58.11.60.0),
  2. nabywaniem praw do korzystania z wykazów i list (np. adresowych, telefonicznych) (PKWiU 58.12.30.0),
  3. nabywaniem praw do czasopism i pozostałych periodyków (PKWiU 58.14.40.0),
  4. nabywaniem praw do pozostałych wyrobów drukowanych (PKWiU 58.19.30.0),
  5. nabywaniem praw do korzystania z gier komputerowych (PKWiU 58.21.40.0),
  6. nabywaniem praw do korzystania z programów komputerowych (PKWiU 58.29.50.0),

związanych ze sprzedażą miejsca reklamowego w wykazach i listach (np. adresowych, telefonicznych) (PKWiU 58.12.40.0), związanych z wydawaniem: pakietów gier komputerowych (PKWiU ex 58.21.10.0), z wyłączeniem publikowania gier komputerowych w trybie on-line, pakietów oprogramowania systemowego (PKWiU 58.29.1), pakietów oprogramowania użytkowego (PKWiU 58.29.2),  oprogramowania komputerowego pobieranego z Internetu (PKWiU ex 58.29.3), z wyłączeniem pobierania oprogramowania w trybie on-line, związanych z nadawaniem programów ogólnodostępnych i abonamentowych (PKWiU dział 60), z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), objętych grupowaniem „Oryginały oprogramowania komputerowego” (PKWiU 62.01.2), związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1), przetwarzania danych (PKWiU ex 63.11.1), przesyłania strumieni wideo przez Internet (PKWiU 59.11.25.0),  przesyłania strumieni audio przez Internet (PKWiU 59.20.36.0), agencji informacyjnych (PKWiU 63.91.1) oraz pozostałych w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 63.99), finansowych i ubezpieczeniowych (PKWiU sekcja K), innych niż świadczonych w ramach wolnych zawodów, związanych z obsługą nieruchomości, świadczonych na zlecenie (PKWiU 68.3), prawnych, rachunkowo-księgowych i doradztwa podatkowego (PKWiU dział 69), innych niż świadczonych w ramach wolnych zawodów, firm centralnych (head office); usług doradztwa związanych z zarządzaniem (PKWiU ex dział 70), z wyjątkiem usług doradztwa związanych z zarządzaniem rynkiem rybnym (PKWiU 70.22.16.), innych niż świadczonych w ramach wolnych zawodów, architektonicznych i inżynierskich; usług badań i analiz technicznych (PKWiU dział 71), innych niż świadczonych w ramach wolnych zawodów, reklamowych; usług badania rynku i opinii publicznej (PKWiU dział 73), w zakresie specjalistycznego projektowania (PKWiU 74.1), innych niż świadczonych w ramach wolnych zawodów, q) fotograficznych (PKWiU 74.2), tłumaczeń pisemnych i ustnych (PKWiU 74.3), innych niż świadczonych w ramach wolnych zawodów, s) związanych z zatrudnieniem (PKWiU dział 78), przez organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostałych usług rezerwacji i usług z nią związanych (PKWiU dział 79), detektywistycznych i ochroniarskich (PKWiU dział 80), z wyjątkiem robót związanych z instalowaniem systemów przeciwpożarowych i przeciwwłamaniowych z późniejszym monitoringiem, obsługi nieruchomości wykonywanych na zlecenie, polegających m.in. na utrzymaniu porządku w budynkach, kontroli systemów ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji, wykonywaniu drobnych napraw (PKWiU 81.10.10.0), dezynfekcji i tępienia szkodników (PKWiU 81.29.11.0), związanych ze wspomaganiem prowadzenia działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKWiU 82.9), centrów telefonicznych (call center) (PKWiU 82.20.10.0), powielania (PKWiU 82.19.11.0), związanych z organizowaniem kongresów, targów i wystaw (PKWiU 82.30), w zakresie opieki zdrowotnej (PKWiU dział 86), innych niż świadczonych w ramach wolnych zawodów, w zakresie pomocy społecznej bez zakwaterowania (PKWiU ex dział 88), innych niż świadczonych w ramach wolnych zawodów, z wyłączeniem usług pomocy społecznej bez zakwaterowania w zakresie odwiedzania i pomocy domowej świadczonych osobom niepełnosprawnym (PKWiU 88.10.14), usług pomocy społecznej bez zakwaterowania w zakresie opieki dziennej świadczonych osobom dorosłym niepełnosprawnym (PKWiU 88.10.15), usług pomocy społecznej bez zakwaterowania w zakresie opieki dziennej nad dziećmi, z wyłączeniem opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi (PKWiU 88.91.11), usług pomocy społecznej bez zakwaterowania w zakresie opieki dziennej nad dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną (PKWiU 88.91.12), usług pomocy społecznej bez zakwaterowania świadczonych przez opiekunki do dzieci (PKWiU 88.91.13), pozostałych usług pomocy społecznej bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKWiU 88.99.19), innych niż świadczonych w ramach wolnych zawodów, kulturalnych i rozrywkowych (PKWiU dział 90), związanych ze sportem, rozrywką i rekreacją (PKWiU dział 93),

 • 12,5% – od przychodów ponad kwotę 100 000 zł z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze,
 • 10% – od przychodów ze świadczenia usług w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek (PKWiU 68.10.1),
 • 8,5% – od przychodów m.in.: z działalności usługowej, w tym z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5 %,
  z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze do kwoty 100 000 zł, ze świadczenia usług w zakresie edukacji,
  ze świadczenia usług związanych z działalnością bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałych usług w zakresie kultury , ze świadczenia usług związanych ze zwalczaniem pożarów i zapobieganiem pożarom, przychodów z działalności polegającej na wytwarzaniu przedmiotów (wyrobów) z materiału powierzonego przez zamawiającego, prowizji uzyskanej przez komisanta ze sprzedaży na podstawie umowy komisu, prowizji uzyskanej przez kolportera prasy na podstawie umowy o kolportaż prasy,
 • 5,5% – od przychodów m.in. z działalności wytwórczej i robót budowlanych,
 • 3% – od przychodów z działalności gastronomicznej, z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości powyżej 1,5% alkoholu, z działalności usługowej w zakresie handlu, ze świadczenia usług związanych z produkcją zwierzęcą, z odpłatnego zbycia ruchomych składników majątku wykorzystywanych w pozarolniczej działalności gospodarczej,
 • 2% – od przychodów ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu.