[index.php]

Rozliczenie podatkowe zwrotu nadpłaty składki zdrowotnej

Zbliża się termin rocznego rozliczenia składki zdrowotnej. Dokonujemy go w kwietniowej deklaracji DRA składanej do 20 maja 2024 r.

W przypadku powstania niedopłaty należy ją uregulować w terminie płatności dla kwietniowej deklaracji. Co zrobić natomiast z powstałą nadpłatą?

W pierwszej kolejności należy złożyć wniosek o zwrot nadpłaty RZS-R za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Po złożeniu deklaracji za kwiecień ZUS przygotuje wniosek o zwrot nadpłaty i udostępni go w PUE. Wystarczy go zaakceptować. Warunkiem otrzymania zwrotu jest brak zaległości na koncie.

Jak potraktować otrzymany zwrot z podatkowego punktu widzenia? Wszystko zależy od wybranego sposobu opodatkowania.

 1. Zasady ogólne – skala podatkowa – składka zdrowotna nie jest zaliczana do kosztów uzyskania przychodu, nie jest też w żaden sposób odliczana od dochodu. Otrzymany zwrot będzie neutralny podatkowo.
 2. Zasady ogólne – podatek liniowy – podatnik ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu składkę zdrowotną do wysokości ustawowego limitu (2023r. – 10.200 zł). Otrzymany zwrot nadpłaty należy ująć w dacie otrzymania jako korektę kosztu. Jeżeli podatnik nie ujmował zapłaconej składki w kosztach, a odejmował ją od dochodu, wówczas w zeznaniu podatkowym za rok, w którym otrzymano zwrot należy kwotę nadpłaty doliczyć do dochodu.
 3. Ryczałt – podatnik rozliczający się ryczałtem ma prawo odliczyć od przychodu 50% zapłaconych składek. W przypadku otrzymania zwrotu należy doliczyć go do przychodu w zeznaniu podatkowym. Jeżeli podatnik osiąga przychody opodatkowane różnymi stawkami ryczałtu, wówczas dolicza składkę proporcjonalnie do każdego przychodu.

Wysokość składek ZUS w 2024 r.

Rodzaj ubezpieczenia Wysokość
Pełny ZUS – podstawa wymiaru 4.694,40 zł
Ubezpieczenie emerytalne – 19,52% 916,35 zł
Ubezpieczenie rentowe – 8% 375,55 zł
Ubezpieczenie chorobowe – 2,45 % (dobrowolne) 115,01 zł
Ubezpieczenie wypadkowe – 1,67 % 78,40 zł
Fundusz Pracy 115,01 zł

Razem:

1.600,32 zł
Mały ZUS – podstawa wymiaru (styczeń – czerwiec) 1.272,60 zł
Ubezpieczenie emerytalne – 19,52% 248,41 zł
Ubezpieczenie rentowe – 8% 101,81 zł
Ubezpieczenie chorobowe – 2,45 % (dobrowolne) 31,18 zł
Ubezpieczenie wypadkowe – 1,67 % 21,25 zł

Razem:

402,65 zł
Mały ZUS – podstawa wymiaru (lipiec – grudzień) 1.290,00 zł
Ubezpieczenie emerytalne – 19,52% 251,81 zł
Ubezpieczenie rentowe – 8% 103,20 zł
Ubezpieczenie chorobowe – 2,45 % (dobrowolne) 31,61 zł
Ubezpieczenie wypadkowe – 1,67 % 21,54 zł

Razem:

408,16 zł

 

Wdrażanie KSeF – krok 2

Kolejnym etapem w procesie wdrażania KSeF jest przydzielenie uprawnień. Odbywa się to z poziomu Aplikacji Podatnik w KSeF.

Rodzaje uprawnień:

 • do pracy w ramach KSeF – nadawane osobie fizycznej, np. pracownikowi lub wspólnikowi spółki,
 • do wystawiania faktur w ramach samofakturowania – nadawane innemu podmiotowi,
 • do wystawiania i dostępu do faktur jako przedstawiciel podatkowy w ramach KSeF,
 • do wystawiania i dostępu do faktur – nadawane innemu podmiotowi, np. biuru rachunkowemu.

Najszerszy możliwy zakres uprawnień dotyczy osoby fizycznej i obejmuje on następujące czynności:

 • zarządzanie jednostkami zależnymi,
 • zarządzanie uprawnieniami w KSeF,
 • przeglądanie uprawnień w KSeF,
 • wystawianie faktur ustrukturyzowanych,
 • dostęp do faktur w KSeF,
 • generowanie UPO.

Możliwe jest przydzielenie wszystkich powyższych uprawnień lub tylko wybranych.

Uprawnienia przydzielane innym podmiotom obejmują jedynie możliwość wystawiania i dostępu do faktur.

Identyfikatorem osoby fizycznej jest PESEL, natomiast w przypadku podmiotów jest to numer NIP.

Podmioty, którym udzielono uprawnienia mają możliwość jego delegowania na osoby fizyczne. Przykład: Klient biura rachunkowego nadaje biuru uprawnienie do wystawiania i dostępu do faktur. Z kolei biuro uprawnia swojego pracownika do dostępu i/lub wystawiania faktur w imieniu Klienta.

 

Wdrażanie KSeF – krok 1

Od 1 lipca 2024 r. wchodzi w życie Krajowy System e-Faktur (KSeF). Dla wielu podmiotów oznacza to rewolucję w fakturowaniu. Warto zatem przygotować się do tego procesu z wyprzedzeniem i opracować szczegółowy plan wdrożeniowy.

Punktem wyjścia jest przydzielenie uprawnień do funkcjonowania w KSeF. Warto zatem zacząć od Aplikacji Podatnika w KseF dostępnej na stronie podatki.gov.pl.

Aplikacja ta pozwala na:

 • wystawianie, odbieranie i przeglądanie e-faktur,
 • zarządzanie uprawnieniami.

Logowanie możliwe jest po uprzednim uwierzytelnieniu, które odbywa się za pomocą:

 • profilu zaufanego (osoby fizyczne)
 • certyfikatu kwalifikowanego lub pieczęci kwalifikowanej (pozostałe podmioty).

Osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą domyślnie przypisane są uprawnienia właścicielskie. Pozostałe podmioty uprawnienia muszą przydzielić poprzez zgłoszenie do US za pomocą formularza ZAW-FA. Z obowiązku zawiadamiania US zwolnione są podmioty posiadające pieczęć kwalifikowaną zawierającą NIP. Wówczas korzystanie z KSeF odbywa się na zasadzie pierwotnych uprawnień właścicielskich.

Rodzaje uprawnień:

 1. nadawania, zmiany lub odbierania uprawnień do korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur,
 2. wystawiania lub dostępu do faktur ustrukturyzowanych,
 3. wystawiania faktur ustrukturyzowanych.

Jakie czynności możliwe są po zalogowaniu do aplikacji?

 1. wystawianie faktur w oparciu o gotowy formularz,
 2. wczytywanie faktur z plików xml,
 3. przeglądanie faktur sprzedażowych i zakupowych,
 4. nadawanie uprawnień innym podmiotom oraz zarządzanie nimi,
 5. generowanie tokenów,
 6. generowanie wewnętrznych identyfikatorów – dedykowanych dla dużych podmiotów.

e-Urząd Skarbowy

e-Urząd Skarbowy umożliwia załatwienie wielu spraw online, bez konieczności wizyty w stacjonarnym Urzędzie Skarbowym. W ramach usługi dostępne są 2 rodzaje kont:

 • konto organizacji – dedykowane jednostkom organizacyjnym takim jak: spółki kapitałowe, spółki osobowe, fundacje, spółdzielnie czy grupy kapitałowe
 • konto osoby fizycznej.

Jakie funkcjonalności dostępne są w e-urzędzie?

 1. Pisma: pismo ogólne, wniosek o stwierdzenie nadpłaty, czynny żal, wniosek o zaliczenie nadpłaty na poczet innych zobowiązań podatkowych, wyjaśnienie przeznaczenia wpłaty, zgłoszenie aktualizacyjne dla osób fizycznych ZAP-3, zawiadomienie ZAW-NR, wniosek o zwrot kosztów na zakup kasy fiskalnej;
 2. Zaświadczenia: o wysokości dochodu w PIT, o wysokości przychodu, dochodu, podatku należnego oraz składek na ubezpieczenia wykazane w PIT, o niezaleganiu w podatkach;
 3. Usługi: Twój e-Pit (zeznanie podatkowe PIT-28, PIT-36, PIT-37 i PIT-38), e-mikrofirma (faktury sprzedażowe krajowe, ewidencja VAT oraz generowanie plików JPK_VAT i JPK_FA),  mandaty, zwroty podatków, akty notarialne oraz historia złożonych deklaracji PIT, PCC, SD i VAT;
 4. Dane podatnika;
 5. Pełnomocnictwa

e-Urząd Skarbowy dostępny jest TUTAJ

Praca zdalna

Przepisy regulujące pracę zdalną weszły w życie z dniem 7 kwietnia 2023 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 240) zastępując jednocześnie regulacje dotyczące telepracy.

Praca zdalna polega na wykonywaniu pracy całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika (w tym pod adresem zamieszkania pracownika) i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą. Uzgodnienie takiej formy świadczenia pracy może nastąpić zarówno przy zawieraniu umowy o pracę jak i w trakcie zatrudnienia. Uzgodnienie może być dokonane z inicjatywy pracodawcy lub na wniosek pracownika.

Pracodawca może dodatkowo polecić (bez uzgodnienia) pracę zdalną pracownikowi w szczególnych okolicznościach:

 • w okresie obowiązywania stanu nadzwyczajnego, stanu epidemii albo stanu zagrożenia epidemicznego oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu,
 • z powodu siły wyższej (np. pożar lub zalanie zakładu pracy)
 • w sytuacji gdy zapewnienie przez pracodawcę bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w dotychczasowym miejscu pracy pracownika nie będzie czasowo możliwe.

Pracodawca z kolei musi uwzględnić wniosek o pracę zdalną złożony przez:

 • pracownika – rodzica dziecka (również po ukończeniu przez dziecko 18. roku życia) posiadającego zaświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”;
 • pracownika – rodzica dziecka (również po ukończeniu przez dziecko 18. roku życia) legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności określonym w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 • pracownika – rodzica dziecka (również po ukończeniu przez dziecko 18. roku życia) posiadającego odpowiednio opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o których mowa w przepisach ustawy – Prawo oświatowe;
 • pracownicę w ciąży;
 • pracownika wychowującego dziecko do ukończenia przez nie 4. roku życia;
 • pracownika sprawującego opiekę nad innym członkiem najbliższej rodziny lub inną osobą pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym, posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,

Pracodawca może takiemu pracownikowi odmówić pracy zdalnej jedynie w sytuacji gdy jej wykonywanie nie jest możliwe ze względu na rodzaj pracy albo organizację pracy.

Dzięki nowym regulacjom pracownik zyskał również prawo do okazjonalnej pracy zdalnej w wymiarze 24 dni kalendarzowych w ciągu roku.

Osobie świadczącej pracę zdalną pracodawca zobowiązany jest zapewnić:

 • materiały i narzędzia pracy, w tym urządzenia techniczne, niezbędne do jej wykonywania,
 • instalację, serwis, konserwację narzędzi pracy,
 • pokrycie kosztów energii elektrycznej oraz niezbędnych usług telekomunikacyjnych,
 • pokrycie innych kosztów bezpośrednio związanych z wykonywaniem pracy zdalnej,
 • szkolenia i pomoc techniczną,
 • możliwość  kontaktowania się z innymi pracownikami i korzystania z pomieszczeń i urządzeń pracodawcy, z zakładowych obiektów socjalnych i prowadzonej działalności socjalnej (na zasadach przyjętych dla ogółu pracowników).

W przypadku, korzystania przez pracownika z prywatnych urządzeń technicznych będzie mu przysługiwał ekwiwalent pieniężny w wysokości ustalonej z pracodawcą.

WAŻNE! Niedopuszczalne jest zlecanie w ramach pracy zdalnej czynności:

 • szczególnie niebezpiecznych,
 • w wyniku których następuje przekroczenie dopuszczalnych norm czynników fizycznych dla pomieszczeń mieszkalnych,
 • z zastosowaniem substancji szkodliwych dla zdrowia, żrących, promieniotwórczych, drażniących, uczulających lub innych o nieprzyjemnym zapachu, pylących lub intensywnie brudzących.

Więcej informacji można znaleźć w poradniku opublikowanym przez Państwową Inspekcję Pracy.

 

 

 

Krajowy System e-Faktur (KSeF)

9 maja 2023 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o KSeF. Warto przypomnieć zatem podstawowe założenia systemu.

Krajowy System e-Faktur to ogólnopolski system teleinformatyczny, który służy do wystawiania, przechowywania i wysyłania faktur ustrukturyzowanych. Docelowo każdy przedsiębiorca będzie zobligowany do wystawiania standaryzowanych faktur w formacie xml. Po wprowadzeniu danych do systemu każda faktura otrzymuje unikalny numer identyfikujący, po czym zostaje zweryfikowana pod kątem zgodności danych ze wzorem faktury ustrukturyzowanej. Faktura ustrukturyzowana będzie uznana za wystawioną i doręczoną w momencie przydzielenia jej numeru identyfikującego.

Podstawowe funkcje KSeF:

 • wystawianie faktur ustrukturyzowanych oraz ich przechowywanie;
 • otrzymywanie faktur ustrukturyzowanych oraz dostęp do nich;
 • zarządzanie uprawnieniami do korzystania z systemu;
 • uwierzytelnienie oraz weryfikacja uprawnień;
 • nadawanie e-Fakturom numerów identyfikujących;
 • analiza i kontrola prawidłowości danych z e-Faktur;
 • powiadamianie podmiotów o:
  • wystawieniu e-Faktury oraz nadanym jej numerze identyfikującym;
  • odrzuceniu faktury w przypadku jej niezgodności z wzorem;
  • braku możliwości wystawienia e-Faktur – w przypadku niedostępności KSeF;
  • o braku uprawnień do korzystania z KSeF.

System KSeF to dodatkowe narzędzie organów podatkowych pozwalające na efektywniejszą weryfikację zdarzeń gospodarczych, co ma w założeniu zapobiegać ewentualnym nadużyciom. Jakie korzyści daje przedsiębiorcom?

 • skrócenie czasu oczekiwania na zwrot VAT z 60 do 45 dni;
 • uproszczony obieg dokumentów;
 • zwolnienie z obowiązku przechowywania faktur w wersji papierowej;
 • pewność, że odbiorca otrzymał fakturę.

Od 1 lipca 2024 r. KSeF ma zostać obowiązującym standardem. Do tego czasu ma charakter fakultatywny. Podmioty zobowiązane mogą wykorzystać ten czas na prace wdrożeniowe oraz testowanie narzędzi informatycznych. Kto będzie objęty obowiązkiem wdrożenia KSeF?

 • przedsiębiorcy zwolnieni z podatku VAT;
 • przedsiębiorcy zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT;
 • podatnicy zweryfikowani w Polsce do procedury unijnej OSS, którzy posiadają polski identyfikator podatkowy NIP.

Od lipca fakturę będzie można wystawić na 2 sposoby:

 • bezpośrednio w systemie KSeF z użyciem narzędzi udostępnionych przez Ministerstwo Finansów,
 • w programie finansowo-księgowym lub systemie magazynowo-sprzedażowym.

Korzystanie z obu sposobów wymaga uwierzytelnienia przez podatnika lub osobę uprawnioną kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo profilem zaufanym. Przed rozpoczęciem korzystania z KSeF należy zawiadomić właściwy Urząd Skarbowy o osobach uprawnionych. Z obowiązku tego zwolnione są jednoosobowe działalności gospodarcze.

Jak wygląda cała procedura:

 1. wystawienie faktury,
 2. przesłanie faktury do KSeF,
 3. nadanie numeru identyfikującego przez KSeF lub odrzucenie faktury ze względu na błędy formalne,
 4. wysłanie faktury do nabywcy, jeżeli wyraził na to zgodę.

Sprzedawca musi posiadać zgodę Nabywcy na wystawianie faktur ustrukturyzowanych. W przypadku braku zgody należy dostarczyć nabywcy fakturę w wersji papierowej lub drogą mailową w PDF.

Roczna składka zdrowotna

Zbliża się termin pierwszego rocznego rozliczenia składki zdrowotnej. Rozliczenia należy dokonać w deklaracji ZUS za miesiąc kwiecień. Termin złożenia deklaracji upływa 22.05.2023 r.

Jakie pola należy wypełnić?

 • DRA (blok XII) – przedsiębiorcy opłacający składki tylko za siebie,
 • RCA (blok III.F) – podmioty opłacające składki za innych ubezpieczonych.

Jak ustalić roczną podstawę wymiaru składki zdrowotnej? Rok składkowy obejmuje okres od 1 lutego 2022 r. do 31 stycznia 2023 r. Podstawa zasadniczo odpowiada dochodowi z działalności gospodarczej za rok 2022 pomniejszonemu o zapłacone składki na ubezpieczenie społeczne. Wyłączeniu z podstawy wymiaru podlegają następujące przychody/dochody:

 • przychody zwolnionych z PIT z wyjątkiem przychodów, do których mają zastosowanie ulgi (ulga 4+, ulga dla pracujących seniorów, ulga dla powracających z zagranicy),
 • przychody osiągnięte w okresie zawieszenia działalności gospodarczej,
 • przychody osiągnięte w miesiącach, w których przysługiwało zwolnienie z opłacania składki zdrowotnej,
 • dodatnie różnice remanentowe (zwiększające dochód),
 • przychody ze sprzedaży środków trwałych całkowicie zamortyzowanych przed 2022 r.

RSZ = Przychód – Koszty – Przychody zwolnione – Składki na ubezpieczenie społeczne

Tak wyliczoną podstawę należy porównać z minimalną roczną podstawą (12 * 3.010 zł = 36.120 zł).

RSZ > 36.120 zł –> w deklaracji należy wykazać RSZ

RSZ<= 36.120 zł –> w deklaracji należy wykazać 36.120 zł

Roczna podstawa wymiaru składki zdrowotnej w przypadku ryczałtowców wynosi odpowiednio:

 • 44.791,44 zł – jeżeli roczny przychód nie przekroczył 60 tys. zł,
 • 74.652,48 zł – jeżeli roczny przychód nie przekroczył 300 tys. zł,
 • 134374,44 zł – jeżeli roczny przychód przekroczył 300 tys. zł.

Na stronie ZUS został udostępniony Kalkulator rocznej składki zdrowotnej

Jeżeli z rocznego rozliczenie wyjdzie nadpłata, wówczas należy złożyć wniosek o zwrot nadpłaconej składki. W przypadku niedopłaty należną kwotę trzeba uregulować wraz ze składką za kwiecień, czyli do 22 maja 2023 r.

 

Zmiany w Kodeksie Pracy

Przegląd najważniejszych tegorocznych zmian w zakresie prawa pracy:

 1. Kontrola trzeźwości – pracodawca zyskał prawo do samodzielnej prewencyjnej kontroli trzeźwości pracowników, których praca stwarza zagrożenie dla innych osób lub mienia. W przypadku pozostałych pracowników badanie trzeźwości może zostać przeprowadzone w sytuacji uzasadnionego przypuszczenia, iż pracownik można znajdować się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Tego typu badanie będzie mogła jednak przeprowadzić wyłącznie policja.
 2. Praca zdalna i hybrydowa – pracodawca nie może odmówić pracy zdalnej kobietom w ciąży, osobom wychowującym dziecko do 4 roku życia lub opiekunom osób niepełnosprawnych. Wyjątkiem jest sytuacja kiedy zdalna praca jest niemożliwa ze względu na rodzaj lub organizację pracy. Pracodawca ma obowiązek wyposażyć pracownika w odpowiednie narzędzia pracy oraz zrekompensować mu ponoszone w związku ze zdalną pracą koszty. Wszelkie kwestie organizacji pracy zdalnej powinny wynikać z jej regulaminu.
 3. Okazjonalna praca zdalna – pracownika ma prawo do wykonywania okazjonalnej pracy zdalnej w wymiarze nie przekraczającym 24 dni w roku kalendarzowym. Pracodawca może na to jednak nie wyrazić zgody.
 4. Urlop opiekuńczy – pracownika ma prawo do dodatkowych 5 dni urlopu opiekuńczego w ciągu roku kalendarzowego. Urlop te może zostać wykorzystany na zapewnienie opieki członkowi rodziny bądź innej osobie pozostającej we wspólnym gospodarstwie. Za okres urlopu nie przysługuje prawo do wynagrodzenia.
 5. Siła wyższa – pracownik może wziąć 2 dni wolnego lub 16 godzin w roku kalendarzowym w związku z działaniem siły wyższej, na załatwienie pilnych nieprzewidzianych spraw wymagających osobistej obecności. Za czas urlopu przysługuje wynagrodzenie w wysokości 50%.
 6. Urlop rodzicielski –  kobieta może otrzymywać 100 proc. zasiłek za cały okres korzystania z urlopu macierzyńskiego. W przypadku korzystania z urlopu rodzicielskiego oboje rodzice mają prawo do 70 proc. zasiłku. Kobieta może też złożyć wniosek o wypłacanie jej 81,5 proc. zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego, natomiast ojcu dziecka za okres 9-tygodniowej nie podlegającej przeniesieniu części urlopu przysługuje 70 proc. podstawy wymiaru zasiłku.
 7. Prawo do zmiany warunków pracy – pracownik po przepracowaniu co najmniej 6 miesięcy, będzie miał prawo zawnioskować o zmianę formy zatrudnienia na taką z bardziej przewidywalnymi lub bezpieczniejszymi warunkami pracy. Pracodawca będzie musiał odpowiedzieć pisemnie na wniosek w terminie nie przekraczającym jednego miesiąca. Wystąpienie o zmianę warunków pracy nie będzie mogło być podstawą do wypowiedzenia umowy.

Autozapis 2023 PPK

Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 4 października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych, co 4 lata przeprowadzany będzie autozapis do programu. Oznacza to, że pracodawca może bez zgody pracownika zapisać go do PPK, pod warunkiem, że znajduje się on w przedziale wiekowym uprawnionym do korzystania z programu (18-55 lat) i nie złoży deklaracji o rezygnacji z uczestnictwa w programie. Wszystkie deklaracje o rezygnacji złożone w latach ubiegłych wygasają z dniem 28 lutego 2023 r.

Pracownicy, którzy ukończą 55 lat przed 1 kwietnia 2023 r. będą mogli zostać zapisani do PPK wyłącznie na swój wniosek. Z kolei osoby, które ukończą 70 rok życia przed 1 kwietnia 2023 r. nie będą mogły zostać uczestnikami programu.

Ważne! Autozapis dotyczy też zatrudnionych w mikrofirmach, które nie podpisały umów o zarządzanie PPK ze względu na rezygnację wszystkich zatrudnionych

Do 28 lutego 2023 roku pracodawca ma obowiązek poinformowania pracowników, że zostaną zapisani do PPK oraz powiadomienia ich o możliwości rezygnacji z takiej formy oszczędzania.

Deklaracje o rezygnacji złożone przed 1 marca 2023 r. nie będą skuteczne. Z kolei w marcu pracodawca ma obowiązek naliczyć i pobrać wpłaty na poczet PPK od wszystkich zatrudnionych, którzy nie złożyli takiej deklaracji.

Kolejny autozapis przeprowadzany będzie w 2027 r. 🙂