[index.php]

Składka zdrowotna – zmiany od 1 lipca 2022 r.

Polski Ład 2.0 wprowadził pewne zmiany dotyczące składki zdrowotnej. Oto najważniejsze z nich:

 1. podatnicy rozliczający się w oparciu o kartę podatkową – możliwość odliczenia 19% zapłaconej w 2022 r. składki zdrowotnej;
 2. podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych – możliwość odliczenia 50% zapłaconych w 2022 r. składek zdrowotnych przedsiębiorcy oraz osoby współpracującej od podstawy opodatkowania. Odliczenia można już dokonać przy obliczaniu należnego ryczałtu za miesiąc czerwiec;
 3. podatnicy opodatkowani podatkiem liniowym – możliwość odliczenia zapłaconych w 2022 r. składek zdrowotnych przedsiębiorcy oraz osoby współpracującej do wysokości 8.700 zł. Odliczenia można dokonać od podstawy opodatkowania za miesiąc czerwiec lub zaliczyć zapłacone składki do kosztów uzyskania przychodu, ale dopiero w miesiącu lipcu.
 4. osoby współpracujące – obniżenie podstawy wymiaru składki do 75% kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale roku poprzedniego.

Polski Ład 2.0

Z dniem 1 lipca 2022 r. weszły w życie kolejne nowelizacje ustaw podatkowych, czyli tzw. Polski Ład 2.0. Oto przegląd najważniejszych zmian:

 • obniżenie stawki podatku dochodowego PIT z 17% na 12% ze skutkiem od 1.01.2022 r.;
 • likwidacja ulgi dla klasy średniej;
 • możliwość zmiany formy opodatkowania w trakcie roku dla przedsiębiorców;
 • możliwość częściowego odliczenia zapłaconych składek zdrowotnych;
 • zmiana miesięcznej kwoty wolnej od podatku z 425 zł na 300 zł (dochód wolny od podatku nadal wynosi 30.000 zł)
 • z podstawy wymiaru składki zdrowotnej wyłączono dodatnie różnice remanentowe pomiędzy 2021 r. a 2022 r.
 • ujednolicono termin składnia deklaracji rocznych PIT;
 • zwiększono odpis na organizacje pożytku publicznego z 1% na 1,5%;
 • zwiększono do 16.061,28 zł kwotę rocznego dochodu dziecka, która nie powoduje utraty preferencji podatkowych.

Możliwość odliczania zapłaconych składek zdrowotnych jest zróżnicowana w zależności od wybranej formy opodatkowania:

 1. karta podatkowa – odliczeniu od wysokości podatku podlega 19% zapłaconej składki zdrowotnej przedsiębiorcy;
 2. ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – odliczenie 50% zapłaconych składek przedsiębiorcy oraz osób współpracujących od podstawy opodatkowania;
 3. zasady ogólne – podatek liniowy – odliczenie od podstawy opodatkowania lub zaliczenie do KUP zapłaconych składek do wysokości 8.700 zł.

UWAGA: W przypadku przedsiębiorców rozliczających się w oparciu o podatek liniowy korzystniejsza jest opcja zaliczenia zapłaconych składek zdrowotnych do KUP, gdyż pozwala jednocześnie obniżyć podstawę wymiaru składki zdrowotnej.

Zmiany w rozliczaniu składki zdrowotnej

Polski Ład wprowadził istotne zmiany w rozliczaniu i opłacaniu składki zdrowotnej. Dotychczas składka zdrowotna opłacana przez przedsiębiorców miała stałą wartość uzależnioną od wysokości przeciętnego wynagrodzenia. W 2021 r. wynosiła ona 381,81 zł i podlegała częściowo odliczeniu od wysokości należnego podatku. Jak to wygląda obecnie?

Styczeń jest tzw. okresem przejściowym – przedsiębiorcy rozliczający się na zasadach ogólnych (skala podatkowa i podatek liniowy) składkę opłacają w wysokości 9% podstawy stanowiącej 75% przeciętnego wynagrodzenia, co daje kwotę 419,92 zł. Zniesiona została możliwość pomniejszania zaliczki na podatek dochodowy o część zapłaconej składki zdrowotnej.

Przedsiębiorcy rozliczający się w oparciu o ryczałt od przychodów ewidencjonowanych będą opłacać składkę w wysokości zależnej od osiąganych przychodów. Na potrzeby opłacania składki można przyjąć przychód z roku ubiegłego. Zdefiniowane zostały 3 progi przychodowe:

 • do 60.000 zł – 335,94 zł
 • do 300.000 zł – 559,89 zł
 • powyżej 300.000 zł – 1.007,81 zł.

Działalność opodatkowana podatkiem liniowym korzysta z preferencyjnej składki wynoszącej 4,9%, natomiast przedsiębiorcy rozliczający się według skali podatkowej (17% i 32%) opłacają składkę w wysokości 9%.  Podstawą obliczania składki zdrowotnej jest dochód pomniejszony o składki na ubezpieczenie społeczne, bez uwzględniania różnic remanentowych.

Dochód = Przychód – Koszty uzyskania przychodu – Składki na ubezpieczenie społeczne

Składka będzie opłacana zaliczkowo w okresach miesięcznych w kwocie nie mniejszej niż 270,90 zł (9% minimalnego wynagrodzenia za pracę). Analogicznie jak w przypadku podatku dochodowego będzie finalnie rozliczana w oparciu o roczną podstawę wymiaru, przy czym rok składkowy trwa od lutego do stycznia roku następnego. W sytuacji wystąpienia nadpłaty konieczne będzie złożenie wniosku o jej zwrot.

W okresach miesięcznych podstawą naliczenia składki zdrowotnej będzie dochód miesiąca poprzedniego. Wszyscy przedsiębiorcy będą zobligowania do sporządzania i przesyłania dokumentów rozliczeniowych oraz opłacania składek w następujących terminach:

 • do 5. dnia miesiąca następnego – jednostki budżetowe i samorządowe zakładów budżetowych,
 • do 15. dnia miesiąca następnego – spółki kapitałowe (spółki akcyjne i spółki z o.o.), spółdzielnie, stowarzyszenia, fundacje,
 • do 20. dnia miesiąca następnego – pozostali płatnicy.

Na stronie ZUS został udostępniony kalkulator składki zdrowotnej –> https://www.zus.pl/firmy/przedsiebiorco-przeczytaj-wazne/kalkulator-skladki-zdrowotnej

Limity podatkowe i rachunkowe na 2022 r.

Pełna księgowość 2.000.000 EUR 9.188.200 PLN
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 2.000.000 EUR 9.188.200 PLN
Jednorazowa amortyzacja w roku podatkowym 50.000 EUR 230.000 PLN
Mały podatnik (PIT, CIT) 2.000.000 EUR 9.188.000 PLN
Mały podatnik (VAT) 1.200.000 EUR 5.513.000 PLN

Średni kurs NBP z dnia 1.10.2021 r. – 4,5941 zł (Tab nr 191/A/NBP/2021)

Umorzenie subwencji z PFR

Ważna informacja dla beneficjentów wsparcia finansowego w ramach Tarczy PFR 1.0 i 2.0!

Zaniechano poboru podatku dochodowego (PIT i CIT) od umorzonych subwencji. W dniu 16.07.2021 r. Minister Finansów podpisał stosowne rozporządzenie w tej sprawie. Zaniechanie poboru podatku będzie dotyczyć dochodów (przychodów) uzyskanych przez beneficjentów wsparcia począwszy od 1 czerwca 2021 r. do 31 grudnia 2022 r. Ponadto, wydatki pokryte środkami z subwencji podlegać mogą zaliczeniu do podatkowych kosztów uzyskania przychodów na zasadach ogólnych.

Rezygnacja z poboru podatku zapewni podmiotom gospodarczym zwiększone możliwości finansowania działalności, co pozytywnie wpłynie na ich rozwój i poziom zatrudnienia, a w konsekwencji powinno przyczynić się do wzrostu gospodarczego kraju – wskazuje minister Tadeusz Kościński.

 

Ryczał od przychodów ewidencjonowanych 2021 r.

Od stycznia 2021 r. wprowadzone zostały zmiany w tej formie opodatkowania. Powodują one, że ryczałt zyskuje na atrakcyjności i otwiera się na niedostępne do tej pory działalności.

Najważniejsze zmiany:

 • limit przychodów zwiększony z 250.000 EURO do 2.000.000 EURO (w przeliczeniu na PLN – 9.030.600);
 • stawka ryczałtu dla przychodów uzyskiwanych z wolnych zawodów obniżona do 17%;
 • poszerzona definicja wolnych zawodów;
 • nowa stawka ryczałtu w wysokości 15%;
 • znaczne rozszerzenie rodzajów działalności mogących korzystać z ryczałtu.

Pełna treść ustawy dostępna jest TUTAJ.

Więcej informacji w zakładce USŁUGI RACHUNKOWE –> Ryczałt ewidencjonowany.

Mały ZUS Plus – sposób na niższe składki ZUS w 2021 r.

Jakie warunki trzeba spełnić?

 • prowadzenie działalności gospodarczej na podstawie wpisu do CEiDG lub innych przepisów szczególnych,
 • okres podlegania obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym lub zdrowotnemu w roku ubiegłym był dłuższy niż 60 dni,
 • przychód z działalności nie przekroczył 120.000 zł.

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne jest tutaj ściśle powiązana z wysokością osiągniętego w 2020 r. dochodu. Jak obliczyć podstawę?

[(Dochód osiągnięty w poprzednim roku kalendarzowym / Liczba dni kalendarzowych prowadzenia działalności w ubiegłym roku kalendarzowym) x 30] *0,5

Szczegółowy kalkulator dostępny jest TUTAJ. Kalkulator MDG dostępny jest też w ZUS PUE po zalogowaniu.

Co należy zrobić, aby skorzystać z takiego rozwiązania? Należy wyrejestrować się z ubezpieczeń poprzez złożenie ZUS ZWUA oraz zarejestrować ponownie z nowym kodem tytułu ubezpieczenia (05 90 lub 05 92). Termin zgłoszenia zmiany upływa 1 lutego 2021 r.

Jak zawsze są pewne wyłączenia i nie wszyscy mogą skorzystać z tego rozwiązania:

 • działalność w poprzednim roku kalendarzowym prowadzona była krócej niż 60 dni,
 • podatnik rozliczał się w oparciu o kartę podatkową i był jednocześnie zwolniony z VAT,
 • podleganie dodatkowo ubezpieczeniom społecznym lub zdrowotnemu z tytułu innej działalności gospodarczej (np. wspólnik spółki jawnej),
 • jest to pierwszy rok prowadzenia działalności,
 • świadczenie usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy zbieżnych z zakresem obowiązków z tytułu stosunku pracy.

Warto pamiętać, że podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne będzie mieć znaczenie dla wysokości zasiłku chorobowego czy macierzyńskiego wypłacanego przedsiębiorcy.

Tarcza antykryzysowa – wybrane rozwiązania dla przedsiębiorców

 1. Zwolnienie ze składek ZUS przez 3 miesiące:
 • samozatrudnieni, których przychód nie przekroczył 15.681 zł
 • mikroprzędsiębiorcy, którzy na dzień 29.02.2020 r. zgłaszali do ubezpieczenia społecznego nie więcej niż 10 osób
 • firmy zatrudniające od 10 do 49 osób – zwolnienie przysługuje w wysokości 50% należnych składek

Szczegóły TUTAJ

 1. Niskooprocentowana pożyczka ze środków Funduszu Pracy w wysokości do 5.000 zł dla mikroprzedsiębiorców oraz samozatrudnionych – możliwość umorzenia całości pod warunkiem prowadzenia działalności w ciągu 3 miesięcy od otrzymania środków

Więcej informacji TUTAJ

 1. Świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą:
 • w wysokości 2.080 zł pod warunkiem spadku obrotów o 15% w stosunku do miesiąca poprzedzającego
 • wypłacane maksymalnie 3 razy
 • w wysokości 1.300 zł dla osób rozliczających się w oparciu o kartę podatkową

TUTAJ dowiesz się więcej

 1. Dofinansowanie części wynagrodzeń wraz z należnymi składkami ZUS w przypadku spadku obrotów o 30%, 50% lub 80%

Szczegóły znajdziesz TUTAJ

 

Składki ZUS dla przedsiębiorców 2020 r.

Składka Standardowy ZUS Preferencyjny ZUS Ulga na start
Ubezpieczenie emerytalne – 19,52% 612,19 zł 152,26 zł
Ubezpieczenie rentowe – 8% 250,90 zł 62,40 zł
Ubezpieczenie wypadkowe – 1,67% 52,37 zł 13,03 zł
Ubezpieczenie chorobowe – 2,45% 76,84 zł 19,11 zł
Razem ubezpieczenie społeczne: 992,30 zł 246,80 zł 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne – 9% 362,34 zł 362,34 zł 362,34 zł
FP i FS – 2,45% 76,84 zł
Suma składek do zapłaty: 1 431,48 zł 609,14 zł 362,34 zł

 

Mechanizm Podzielonej Płatności (MPP) od 1 listopada 2019 r.

Mechanizm Podzielonej Płatności został wprowadzony w życie przepisami z lipca 2018 r. (art. 108 ustawy o podatku od towarów i usług). Do końca października stosowanie takiej formy płatności będzie dobrowolne. Począwszy od 1 listopada 2019 r. MPP będzie obowiązkowy w przypadku wystawienia faktury o wartości brutto przekraczającej 15.000 zł, o ile znajdą się na niej towary lub usługi wskazane w załączniku nr 15 do ustawy o VAT. Faktura taka powinna zawierać sformułowanie „mechanizm podzielonej płatności” oraz dotyczyć transakcji między przedsiębiorcami (b2b). Co ważne wartość towarów lub usług wymienionych w załączniku nr 15 nie musi wynosić 15.000 zł, wystarczy sam fakt, że znajdą się na fakturze.

Przepisy przewidują sankcje karne za niezastosowanie się do obowiązkowego MPP zarówno po stronie sprzedawcy jak i nabywcy.

W sytuacji gdy sprzedawca wystawi fakturę z naruszeniem przepisu ustawy zostanie mu naliczone dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości 30% kwoty podatku przypadającej na towary i usługi z załącznika nr 15. Sankcji uniknie w sytuacji, gdy nabywca opłaci fakturę z zastosowaniem MPP. Identyczna sankcja będzie grozić nabywcy, który nie opłaci faktury z zastosowaniem mechanizmu MPP pomimo ciążącego na nim takiego obowiązku.

Dodatkowe sankcje wynikają z Kodeksu karno-skarbowego:

 • kto wbrew obowiązkowi nie wystawia faktury lub rachunku, wystawia je w sposób wadliwy albo odmawia ich wydania, podlega karze grzywny do 180 stawek dziennych (art. 62 § 1 kks),
 • Podatnik, który wbrew obowiązkowi dokonuje płatności kwoty należności wynikającej z faktury z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych (art. 57c. § 1 kks).

Załącznik nr 15 do ustawy o podatku od towarów i usług można pobrać TUTAJ.