Polski Ład – najważniejsze zmiany od 2022 r.

  1. Podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 30.000 zł
  2. Podwyższenie progu podatkowego do 120.000 zł

 

Podstawa obliczenia podatku Wysokość podatku
powyżej do
120.000 17 % minus kwota zmniejszająca podatek 5.100 zł
120.000 15.300 zł + 32% od nadwyżki ponad 120.000 zł

 

   1. Zmiana wysokości składki zdrowotnej i brak możliwości odliczenia jej od podatku
Podmiot Wysokość składki
Pracownik 9%
Przedsiębiorca – skala podatkowa 9 % od wysokości dochodu
Przedsiębiorca – podatek liniowy 4,9 % od wysokości dochodu
Przedsiębiorca – ryczałt:
– przychód do 60 tys. zł
– przychód od 60 tys. zł do 300 tys. zł
– przychód powyżej 300 tys. zł
9% od 60% przeciętnego wynagrodzenia – ok. 316 zł
9% od 100% przeciętnego wynagrodzenia – ok. 527 zł
9% od 180% przeciętnego wynagrodzenia – ok. 948 zł
Przedsiębiorca – karta podatkowa 9 % od minimalnego wynagrodzenia
Członkowie zarządu i prokurenci pełniący funkcje na mocy powołania 9 % od wynagrodzenia z tytułu powołania

 

   1. Ulga dla klasy średniej – mechanizm rekompensaty negatywnych skutków podatkowych wynikających z braku możliwości odliczenia składki zdrowotnej przewidziany dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz przedsiębiorców rozliczających się na zasadach ogólnych.
Przychód brutto Wysokość ulgi
do 68.411,99 zł 0 zł
68.412 zł – 102.588 zł (Przychód brutto * 6,68% – 4.566 zł)/0,17
102.588,01 zł – 133.692 zł (Przychód brutto * (-7,35%)+ 9.829 zł)/0,17
od 133.692,01 zł 0 zł

 

   1. Zmiana w wysokości ryczałtu z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych – wysokość ryczałtu będzie uzależniona od mocy silnika, a nie pojemności.
250 zł dla samochodów o mocy silnika do 60 kW oraz aut elektrycznych
400 zł dla samochodów o mocy silnika powyżej 60 kW

 

  1. Przychody ze sprzedaży składników majątku wykorzystywanych w działalności na podstawie leasingu operacyjnego, a następnie wykupionych do majątku prywatnego, będą generowały przychód z działalności w okresie 6 lat od daty ich wycofania z działalności. Zmiana dotyczy składników majątku nabytych po 31.12.2021 r.
  2. Ulga na powrót – zwolnieniu od podatku dochodowego podlegać będą przychody z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia oraz z działalności gospodarczej podatnika, który przeniósł miejsce zamieszkania na terytorium Polski. Zwolnienie będzie przysługiwać przez kolejne 4 lata podatkowe – od początku roku , w którym nastąpiła zmiana miejsca zamieszkania lub od roku następnego. Roczny limit przychodów objętych zwolnieniem wynosi 85.528 zł.