Roczne rozliczenie składki zdrowotnej

W 2023 r. podatnicy po raz pierwszy będą zobligowani do rocznego rozliczenia składki zdrowotnej. Nastąpi to w deklaracji za miesiąc 04.2023 składanej do 20 maja 2023 r. Roczne rozliczenie będzie obejmować podstawy naliczania składki zdrowotnej wykazane w deklaracjach od lutego 2022 r. do stycznia 2023 r.

Nie na wszystkich podmiotach ciąży ten obowiązek – zwolnieni z niego zostali:

  • podatnicy rozliczający się na podstawie karty podatkowej,
  • wspólnicy spółek komandytowych,
  • wspólnicy jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością,
  • osoby współpracujące.

Dochód stanowiący podstawę naliczania składki zdrowotnej nie jest tożsamy z dochodem stanowiącym podstawę opodatkowania wykazywanym w zeznaniu podatkowym. Nie są w nim bowiem uwzględniane:

  • straty z lat ubiegłych,
  • ulga na złe długi,
  • koszty ponoszone w trakcie zawieszenia działalności,
  • wszelkiego rodzaju ulgi podatkowe,
  • dodatnie różnice remanentowe.

Przy obliczaniu rocznej podstawy składki zdrowotnej należy uwzględnić minimalną roczną podstawę składki zdrowotnej, która w 2022 r. dla 12 miesięcy prowadzenia działalności wynosi 36.120 zł.

Minimalna roczna podstawa = ilość miesięcy x kwota minimalnego wynagrodzenia obowiązująca w pierwszym dniu roku składkowego

W sytuacji gdy roczna podstawa wymiaru będzie różna od sumy podstaw wykazanych w miesięcznych deklaracjach rozliczeniowych, konieczne będzie złożenie korekt deklaracji częściowych.

W deklaracji za miesiąc 04.2023 r. pojawi się wyliczona przez ZUS roczna podstawa wymiaru składki. Będzie można ją edytować, jeżeli będzie odbiegać od wartości wyliczonej przez podatnika. W przypadku powstania nadpłaty, ZUS udostępni na PUE wniosek o zwrot, który należy zaakceptować w terminie do 31.05.2023 r.  Nadpłata może zostać zwrócona na rachunek bankowy lub zaliczona na poczet bieżących należności. Niedopłatę z kolei należy uiścić w terminie do 20.05.2023 r.