Składka zdrowotna w 2022 r.

Od stycznia 2022 r. zmianie ulegną zasady ustalania składki zdrowotnej dla przedsiębiorców. Spowoduje to powstanie nowego obowiązku sprawozdawczego wobec ZUS – miesięczna informacja o wysokości osiągniętego dochodu. Dochód ten będzie stanowił podstawę naliczania składki zdrowotnej. Zmieni się również termin opłacania składki – zamiast 10-go lub 15-go będzie to 20-ty dzień miesiąca następnego. Najbardziej radykalną zmianą jest jednak likwidacja możliwości odliczania zapłaconej składki od należnego podatku dochodowego. Do tej pory odliczeniu podlegało 7,75% podstawy wymiaru składki.

Jak będzie się kształtować wysokość składki zdrowotnej według nowych zasad?

  1. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych (skala podatkowa 17% i 32%) – 9% dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania,
  2. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym – 4,9% dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania, nie mniej niż 270 zł,
  3. osoby fizyczne prowadzące działalność opodatkowaną ryczałtem będą opłacać składkę w stałej kwocie uzależnionej od wysokości przychodu:
    • przy przychodach rocznych do 60.000 zł – podstawą wymiaru będzie 60% przeciętnego wynagrodzenia – 307 zł
    • przy przychodach rocznych do 300.000 zł – podstawą wymiaru będzie 100% przeciętnego wynagrodzenia – 511 zł
    • przy przychodach rocznych powyżej 300.000 zł – podstawą wymiaru będzie 180% przeciętnego wynagrodzenia – 920 zł.

W przypadku ryczałtowców zakłada się możliwość opłacania składki na podstawie danych finansowych z roku poprzedniego. Opłacanie składki według niższego progu będzie się wiązało z koniecznością dopłaty w momencie przekroczenia tego progu przychodowego. Zakładany termin dopłaty to miesiąc od upływu terminu do złożenia zeznania, czyli koniec marca roku kolejnego.

Prezentowane zmiany spowodują znaczny wzrost obciążeń publicznoprawnych, zwłaszcza dla osób osiągających znaczne dochody, z jednej strony poprzez zmianę podstawy naliczania składki, a z drugiej poprzez uniemożliwienie chociażby częściowego odliczenia zapłaconych składek od podatku.

Na ostateczny kształt przepisów musimy jednak jeszcze trochę poczekać – aktualnie ustawa znajduje się w Senacie.