Wdrażanie KSeF – krok 2

Kolejnym etapem w procesie wdrażania KSeF jest przydzielenie uprawnień. Odbywa się to z poziomu Aplikacji Podatnik w KSeF.

Rodzaje uprawnień:

  • do pracy w ramach KSeF – nadawane osobie fizycznej, np. pracownikowi lub wspólnikowi spółki,
  • do wystawiania faktur w ramach samofakturowania – nadawane innemu podmiotowi,
  • do wystawiania i dostępu do faktur jako przedstawiciel podatkowy w ramach KSeF,
  • do wystawiania i dostępu do faktur – nadawane innemu podmiotowi, np. biuru rachunkowemu.

Najszerszy możliwy zakres uprawnień dotyczy osoby fizycznej i obejmuje on następujące czynności:

  • zarządzanie jednostkami zależnymi,
  • zarządzanie uprawnieniami w KSeF,
  • przeglądanie uprawnień w KSeF,
  • wystawianie faktur ustrukturyzowanych,
  • dostęp do faktur w KSeF,
  • generowanie UPO.

Możliwe jest przydzielenie wszystkich powyższych uprawnień lub tylko wybranych.

Uprawnienia przydzielane innym podmiotom obejmują jedynie możliwość wystawiania i dostępu do faktur.

Identyfikatorem osoby fizycznej jest PESEL, natomiast w przypadku podmiotów jest to numer NIP.

Podmioty, którym udzielono uprawnienia mają możliwość jego delegowania na osoby fizyczne. Przykład: Klient biura rachunkowego nadaje biuru uprawnienie do wystawiania i dostępu do faktur. Z kolei biuro uprawnia swojego pracownika do dostępu i/lub wystawiania faktur w imieniu Klienta.