Zmiany w rozliczaniu składki zdrowotnej

Polski Ład wprowadził istotne zmiany w rozliczaniu i opłacaniu składki zdrowotnej. Dotychczas składka zdrowotna opłacana przez przedsiębiorców miała stałą wartość uzależnioną od wysokości przeciętnego wynagrodzenia. W 2021 r. wynosiła ona 381,81 zł i podlegała częściowo odliczeniu od wysokości należnego podatku. Jak to wygląda obecnie?

Styczeń jest tzw. okresem przejściowym – przedsiębiorcy rozliczający się na zasadach ogólnych (skala podatkowa i podatek liniowy) składkę opłacają w wysokości 9% podstawy stanowiącej 75% przeciętnego wynagrodzenia, co daje kwotę 419,92 zł. Zniesiona została możliwość pomniejszania zaliczki na podatek dochodowy o część zapłaconej składki zdrowotnej.

Przedsiębiorcy rozliczający się w oparciu o ryczałt od przychodów ewidencjonowanych będą opłacać składkę w wysokości zależnej od osiąganych przychodów. Na potrzeby opłacania składki można przyjąć przychód z roku ubiegłego. Zdefiniowane zostały 3 progi przychodowe:

  • do 60.000 zł – 335,94 zł
  • do 300.000 zł – 559,89 zł
  • powyżej 300.000 zł – 1.007,81 zł.

Działalność opodatkowana podatkiem liniowym korzysta z preferencyjnej składki wynoszącej 4,9%, natomiast przedsiębiorcy rozliczający się według skali podatkowej (17% i 32%) opłacają składkę w wysokości 9%.  Podstawą obliczania składki zdrowotnej jest dochód pomniejszony o składki na ubezpieczenie społeczne, bez uwzględniania różnic remanentowych.

Dochód = Przychód – Koszty uzyskania przychodu – Składki na ubezpieczenie społeczne

Składka będzie opłacana zaliczkowo w okresach miesięcznych w kwocie nie mniejszej niż 270,90 zł (9% minimalnego wynagrodzenia za pracę). Analogicznie jak w przypadku podatku dochodowego będzie finalnie rozliczana w oparciu o roczną podstawę wymiaru, przy czym rok składkowy trwa od lutego do stycznia roku następnego. W sytuacji wystąpienia nadpłaty konieczne będzie złożenie wniosku o jej zwrot.

W okresach miesięcznych podstawą naliczenia składki zdrowotnej będzie dochód miesiąca poprzedniego. Wszyscy przedsiębiorcy będą zobligowania do sporządzania i przesyłania dokumentów rozliczeniowych oraz opłacania składek w następujących terminach:

  • do 5. dnia miesiąca następnego – jednostki budżetowe i samorządowe zakładów budżetowych,
  • do 15. dnia miesiąca następnego – spółki kapitałowe (spółki akcyjne i spółki z o.o.), spółdzielnie, stowarzyszenia, fundacje,
  • do 20. dnia miesiąca następnego – pozostali płatnicy.

Na stronie ZUS został udostępniony kalkulator składki zdrowotnej –> https://www.zus.pl/firmy/przedsiebiorco-przeczytaj-wazne/kalkulator-skladki-zdrowotnej